Organisation

Strukturen af det forebyggende kriminalpræventive arbejde, er et formaliseret samarbejde mellem kommune og politiet, men kan deles op i en politidel og en kommunaldel.

Den kommunale del består af en SSP-styregruppe og 6 SSP-grupper & en SSP+ gruppe.
Det er igennem den kommunale SSP-struktur, at den forebyggende kommunale indsats koordineres, og lokale løsninger findes.

Det er SSP-styregruppen, som står bag forebyggelsespolitikken i Aabenraa Kommune. Styregruppen består af skolechef, Børn og Familie chef, Leder af lokalpolitiet i Aabenraa, Leder for Ungaabenraa og SSP-koordinatoren. Styregruppen overordnede opgave er styring og koordinering af den kommunale indsats, jfr. de politiske retningslinjer for kriminalitetsforebyggende indsats. Udvalget holder møde to gange årligt. Det daglige arbejdet ligger i Ungdomsskolens regi, hos SSP-Koordinatoren.

De 6 SSP-grupper er fordelt hensigtsmæssigt i kommunen og følger i store træk skoledistrikterne. I grupperne sikres den lokale forankring omkring det kriminalpræventive arbejde. Grupperne består af skoleledere, rep fra politiet, relevant Streetworker & socialrådgiver. Grupperne kan, efter SSP Koordinatorens beslutning, suppleres med relevante aktører. SSP Koordinatoren er mødeindkalder, afholder møder og skriver referater.  

I SSP+ gruppen samles repræsentanter for alle uddannelsesinstitutioner i Aabenraa kommune med relevant pædagogisk personale fra den kommunale del, for at diskutere strømninger i ungemiljøer, forebyggende tiltag mm. SSP Koordinatoren er mødeindkalder, afholder møder og skriver referater.

Politidelen består af: Kredsråd, Lokalråd og Lokalråd+, samt IKI.
I kredsrådet, som er det strategiske beslutningsrum, deltager politikredsens borgmestre og politidirektør med flere.
Lokalrådet er et lokalt samarbejdsforum i den enkelte kommune med repræsentanter fra kommune, politi og det øvrige lokalsamfund.
Lokalråd+ består af politi repræsentanter og kommunale rep på det udførende niveau.
IKI er forkortelsen for Individorienteret Kriminalpræventivt Indsats, som selvsagt foregår på individniveau, i samarbejde mellem relevante kommunale aktører og politiet.

Henvendelse omkring det kriminalitetsforebyggende arbejde kan ske til SSP-Koordinator John Hansen, jhans@aabenraa.dk